Skaltonsackord

I alla tonarter kan man bygga ackord utgående från varje skalton. För durtonarterna finns det sju sådana ackord.

För vart och ett av dessa ackord gäller att ackordens toner ingår i den skalan man utgår ifrån.

Utgår man från C-dur får man alltså sju ackord vars samtliga toner ingår i c-durskalan: c d e f g a b.

Som vi var inne på i avsnittet om kvintcirkeln, passar de här ackorden ihop och även om man inte tänker på det när man skriver en låt, visar det sig ofta i efterhand att man hållit sig inom denna ram.

Dur, moll och dim

När man bygger treklanger utifrån durskalan får man tre durtreklanger, tre molltreklanger och en dimtreklang. Man kan också bygga fyrklanger.

Durtreklangerna utgår från skalans första, fjärde och femte ton och kallas för huvudtreklanger.

Molltreklangerna utgår från andra, tredje och sjätte tonen och dimtreklangen från sjunde tonen.

Steganalys

Man brukar ge varje ackord en siffra som anges med romerska siffror. Ackordet som utgår från:

  • första tonen i skalan får siffran I (dur)
  • andra tonen i skalan får siffran II (moll)
  • tredje tonen i skalan får siffran III (moll)
  • fjärde tonen i skalan får siffran IV (dur)
  • femte tonen i skalan får siffran V (dur)
  • sjätte tonen i skalan får siffran VI (moll)
  • sjunde tonen i skalan får siffran VII (dim)

Att ge varje ackord en siffra kallas för steganalys.

Notera att molltreklangerna ibland anges med litet i för att beteckna moll.
Exempel: Ii, Vi